Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme?

Informace o Správci osobních údajů a o Zpracovateli osobních údajů jsou k dostání na emailové adrese: autoslavkov@gmail.com


Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Text souhlasu

Odesláním kontaktního formuláře v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,


souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:


Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:


Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.


Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.


Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:


Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.


Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.


Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.


Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.